top of page
Ceramics_13.png

InGlobo: Шарената пътека на Анна Българанова и срещата с Голяма Желязна

Благодарим на InGlobo за широко отворените врати, позитивното отношение, подкрепа и партньорство! Щастливи сме, че именно те разказаха историята на Анна Българанова - съосновател на сдружение "Шарена Задруга".


Photo: Александър Михайлов


В обширно интервю, Ани споделя за особеностите и мащаба на проект като "Шарена фабрика", за ролята на арт директора, за силата на вдъхновението, как да не се отказваш по стръмните пътища и изобщо как самата тя стига до с. Голяма желязна.


КАКВА МОТИВАЦИЯ ИГРАЕ РОЛЯ НА ГОРИВО В ПОДОБНО НАЧИНАНИЕ? 


"Мащабът! Да знаеш, че ако се подреди и изгради както трябва, ако се случи да заживее правилно, този проект има потенциала да промени не една съдба. Да промени климата и ежедневието на един район. Вероятно е да има и такива, които няма да са щастливи от шума, от новите хора, и какво ли още не, но той, Животът, има тенденцията да пречи. А едно такова място може да е за някого живот, ново умение,  нов път или нови приятели. Може да е мястото, на което майстори ще намерят учениците си! От друга страна, да знаеш, че създаваш устойчив проект, който не е за един сезон, а би могъл да се запази дълго след ентусиазма и дори след ентусиастите."


Снимка: Ивайло Дончев


Цялото интервю можете да прочетете ТУК, а за напред в сайта на InGlobo очаквайте още много интересни материали, посветени на проект "Шарена Фабрика".


________________________

THE COLORFUL PATH OF ANNA BULGARANOVA AND THE ENCOUNTER WITH GOLYAMA ZHELYAZNA


We thank InGlobo for their wide-open doors, positive attitude, support, and partnership! We are happy that it was they who told the story of Anna Bulgaranova, co-founder of the "Sharena Zadruga" association.


In an extensive interview, Ani shares about the specifics and scale of a project like "Sharena Fabrika" the role of the art director, the power of inspiration, how not to give up on steep paths, and generally how she herself ended up in the village of Golyama Zhelyazna.


WHAT MOTIVATION SERVES AS FUEL IN SUCH AN ENDEAVOR?


"The scale! To know that if it is arranged and built properly, if it comes to life in the right way, this project has the potential to change more than one destiny. To change the climate and daily life of an entire region. There might be some who won't be happy about the noise, the new people, and who knows what else, but Life itself tends to get in the way. And a place like this can be life, a new skill, a new path, or new friends for someone. It can be the place where masters find their students! On the other hand, to know that you are creating a sustainable project that is not just for one season, but could last long after the enthusiasm and even after the enthusiasts."


You can read the full interview HERE, and look forward to many more interesting materials about the "Sharena Fabrika" project on the InGlobo website.


______________


На 12 март, 2024 г. дадохме начало на строително-ремонтните дейности на бъдещото училище. За "Началото, делвата и люлякът", можете да прочетете ТУК.


Comments


bottom of page